VEDTÆGTER

Svenstrup og Omegns
Skytteforening

§1
Foreningens navn er Svenstrup og omegns Skytteforening. Stiftet i 1921. Hjemsted i Sønderborg Kommune
§2
Foreningens formål er at vække og bevare den nationale ånd, som er den bedste borgen for landets frihed og selvstændighed, og at udvikle folks evne og styrke dets vilje til at værge fædrelandet.
§3
Formålet søges opnået ved at øve skydning eller anden sund opdragende idræt.
§4
Enhver uberygtet dansk mand og kvinde, som har bopæl indenfor foreningens område, kan optages som medlem.
§5
Kontingentet, der betales forud for henholdsvis sommer– og vinterskydning, fastsættes hvert år af generalforsamlingen.
§6
Skydeøvelser ledes efter overbestyrelsens håndbog i skydning, samt efter vedtægter fastsat af bestyrelsen.
§7
Gør et medlem sig skyldig i sådan overtrædelse af de givne love og bestemmelser, eller udsætter han foreningen for skade ved at gøre sig skyldig i groft brud på god tone, eller modarbejder han vitterligt foreningens formål, kan vedkommende efter bestyrelsens beslutning udelukkes af foreningen.
§8
Foreningen skal være medlem af DGI Sønderjylland Skydning.
§9
Foreningens anliggender ledes af en bestyrelse, bestående af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Den ordinære generalforsamling vælger årligt henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. Valget skal ske ved skriftlig afstemning. Desuden vælger generalforsamlingen 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Årligt fratræder efter tur 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Udtræder formanden af bestyrelsen i årets løb, tiltræder næstformanden i dennes sted indtil næste generalforsamling. Udtræder et bestyrelsesmedlem i årets løb tiltræder 1. suppleant osv. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen deler forretningerne mellem sig og vælger af sin midte en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Der føres protokol over forhandlingerne, de fattede beslutninger fra møder og generalforsamlinger, samt de vigtigste opnåede resultater og begivenheder.
§10
Den ordinære generalforsamling holdes i første kvartal og indvarsles senest 14 dage før ved opslag i skyttehuset. På generalforsamlingen giver bestyrelsen en oversigt over foreningens virksomhed i det forløbne år. Den fremlægger det reviderede regnskab og revisionens betænkning.
§11
Ekstraordinære generalforsamlinger sammenkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt eller når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer kræver det og indsender andragende derom til formanden, hvorhos da tillige forhandlinger skal opgives.
§12
På generalforsamlingen kan der med simpelt flertal tages beslutning, enten om forslag fremkomne fra bestyrelsen eller fra medlemmer. Sådanne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dog kræver ændringer i lovene 2/3 af de afgivne stemmer og må være bragt i forslag, enten af bestyrelsen eller mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Dirigenten, der vælges på generalforsamlingen, afgør om det fornødne stemmeflertal er nået og lader, når han skønner det fornødent, eller når 2 af de fremmødte ønsker det, skriftlig afstemning foretaget. Stemmeret har ethvert medlem, der er fyldt 18 år og valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Uoverensstemmelser, der måtte opstå indenfor foreningen, kan ikke gøres til genstand for påkendelse ved domstolene.
§13
Regnskabsåret regnes fra 1. januar til 31. december. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
§14
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter:

1.Valg af dirigent
2.Beretning
3.Regnskab og revisionens betænkning
4.Fastsættelse af kontingent
5.Indkomne forslag
6.Valg
7.Eventuelt

§15
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbageholde påtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§16
Foreningen kan kun opløses, når 3/4 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer derfor. Ophører foreningen at eksistere eller udmelder foreningen sig af DGI Sønderjylland Skydning, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele samt aflevere kartoteker over registrerede våben. Foreningens formue, våben og øvrige aktiver skal gå til fremme af skyttesagen og ungdomsarbejdet under DGI skydning, efter nærmere aftale ved generalforsamlingerne. Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før afvikling af formue, våben og øvrige aktiver er vedtaget, uddelegeret eller effektueret.
Således vedtaget på foreningens generalforsamling d. 5. februar 2015

Bestyrelsen

Vedtægter
Svenstrup og omegns skyttekreds

Hej welkommen til vores hjemmeside

Svenstrupskytteforening

Del på facebook
Facebook